- พระธรรมเทศนา "สัทธาทิกถา" ถวายในงานพระบรมศพ "สมเด็จย่า"
โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)


- เรื่อง พระยาชมพู