พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2548
พิธีแสดงมุทิตาสักการะ
พิธีรับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2547
คณะศรัทธาในองค์เจ้าประคุณสมเด็จ ตรวจเยี่ยม
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2546
งานสมโภชภาพพระราชทาน
  พิธีทอผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๘
ณ วัดพุทธารามนครเบอร์ลิน  วันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลามคม ๒๕๔๘
องค์ประธานอุปถัมภ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทฒาจารย์ วัดสระเ์กศ กรุงเทพฯ
ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี พระเทพสิริภิมณฑ์ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ
และ พระปัญญาวชิราภรณ์ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ
ประธานอัญเชิญ  ฯพณฯ ชลชินีพันธุ์ ชีรานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน